Wat we doen

Wanneer u lid bent van onze bond, kunt u tegen gereduceerde prijs aan de georganiseerde manifestaties deelnemen en de kosten van het lidmaatschap weer terug verdienen (er van uitgaande dat u in ieder geval uw verplichte Buma-premie betaalt).

Daarnaast kunt u deelnemen aan diverse workshops, verzekeringen, de gratis informatie-bulletins en de activiteiten die “dicht bij huis” worden georganiseerd.

Koren en zanggroepen: kinder-, tiener-, volwassen- en seniorenkoren die gevestigd zijn in de provincie Noord-Holland kunnen lid worden, ongeacht het repertoire en welke levensbeschouwing of religieuze overtuiging zij zijn toegedaan. Momenteel zijn er plm. 180 koren bij de bond aangesloten. Het motief om georganiseerd te zijn in een provinciale bond is, dat daardoor een beter en persoonlijk contact mogelijk is met de aangesloten koren. Bovendien vinden alle activiteiten die georganiseerd worden plaats in uw omgeving: de provincie Noord-Holland. Ook de jaarvergaderingen worden centraal gehouden, zodat u betrokken kunt zijn bij het bondsgebeuren.

Inspraak en ideeën van de koren spelen een belangrijke rol in het bondsbeleid. Door bij een provinciale bond aangesloten te zijn leert u de koren uit uw omgeving beter kennen en onze ervaring is, dat koorleden meer interesse hebben voor de koren die ze van naam kennen, dan bijv. voor een koor uit een ander deel van het land. Ook samenwerking bij een concert is leuk en goed te regelen. Als u aangesloten bent, ontvangt u jaarlijks o.a. een overzicht van de overige lidkoren en de adressen van de betreffende secretariaten, een overzicht van de activiteiten van de bond en, indien opgegeven: concertdata van de aangesloten koren.
Activiteiten die door de bond worden georganiseerd, zijn:

 1. Het houden van vergaderingen om de belangen van de aangesloten koren te bespreken;
 2. Het organiseren of medewerking verlenen van/aan concoursen, zangersfeesten, concerten voor de aangesloten koren en voor de bij andere bonden/organisaties aangesloten koren;
 3. Het organiseren van/medewerking verlenen aan vormingsdagen en/of cursussen op koorzang- en bestuurlijk gebied;
 4. Het verlenen van medewerking bij het aanleggen van een lijst van juryleden voor de onder 2 van dit artikel vermelde koorzangactiviteiten;
 5. De materiële belangen van de bij de bond aangesloten koren onderling te stimuleren;
 6. Zich aan te sluiten bij overkoepelende organisaties, teneinde samenwerking met andere regionale-, provinciale- en landelijke zangersbonden te bewerkstelligen;
 7. Andere wettige middelen, die voor het doel van de bond bevorderlijk kunnen zijn.

Statuten

U kunt bij de bond model-statuten verkrijgen, die notarieel goedgekeurd zijn. We kunnen u eventueel adviseren, indien deze statuten op enkele onderdelen bijgesteld moeten worden.

Andere voordelen van een bondslidmaatschap zijn:

 • Deelname aan zeer voordelig Bumacontract
  Een zeer belangrijk voordeel van het lidmaatschap is het contract, dat de L.O.P.R.Z. via de Kunstfactor Muziek heeft afgesloten met het B.U.M.A. (Bureau voor Muziek- Auteursrecht). Deze Buma-bijdrage, welke jaarlijks per koorlid wordt berekend, dient ter betaling van de auteursrechten van de componisten, tekstdichters en de rechten van de muziekuitgevers, die geheven worden op de uitvoeringen van alle muziek, teksten of bewerkingen die gemaakt zijn door personen, die minder dan 70 jaar geleden overleden zijn. Als lid van de bond mag u zoveel uitvoeringen en concerten geven als u wilt, u behoeft daar geen extra premie voor te betalen. Voor alle duidelijkheid: ook als een koor alleen maar repeteert dient het premie aan het B.U.M.A. af te dragen. Niet aangesloten koren moeten zelf een rechtstreeks contract met het B.U.M.A. afsluiten. Behalve de moeite die het een koorbestuur kost, kunnen er bij dit contract maximaal drie concerten per jaar worden gegeven. De kosten voor niet aangesloten koren zijn aanzienlijk hoger dan voor aangesloten koren.
 • Tegen gereduceerd tarief mogelijkheid om de volgende verzekeringen af te sluiten:
  o brand-/stormschade-/diefstal verzekering
  o wettelijke aansprakelijkheids verzekering
  o verzekering met betrekking tot vervoer
  o dirigentenverzekering
  Informatie over de diverse verzekeringen is op te vragen bij Dhr. J. Raterink,
  email: jb.raterink@planet.nl
  Informatie krijgt u in ieder geval bij aanvang van uw lidmaatschap.
 • Huldiging bij zangersjubilea
  Leden van koren die 25, 40, 50, 60, 70 of 75 (levens)jaren in koorverband gezongen hebben, kunnen op aanvraag van het koorbestuur een oorkonde uitgereikt krijgen. Dat zingen in koorverband hoeft niet persé binnen uw koor of bij een bondskoor geweest te zijn. Hieraan zijn voor de koren geen kosten verbonden.
 • Twee keer per jaar ontvangen de leden een nieuwsbrief waarin informatie gegeven wordt over allerlei algemene zaken, omdat blijkt dat nieuwe koorbestuursleden vaak niet op de hoogte zijn van allerlei algemene zaken en de faciliteiten die een bondslidmaatschap de aangesloten koren biedt. Ook de activiteiten, workshops of ander nieuws worden hierin vermeld.