Over ons

Algemeen

De Bond van Zangkoren in Noord-Holland werd opgericht op 28 december 1924 als “Noord-Hollandsche Zangersbond” en heeft vanaf 6 februari 1938 zijn huidige naam. Koren en zanggroepen: kinder-, jeugd-, volwassen- en seniorenkoren  kunnen lid worden, ongeacht het repertoire en welke levensbeschouwing of religieuze overtuiging zij zijn toegedaan of waar zij zijn gevestigd. Momenteel zijn er plm. 180 koren bij de bond aangesloten. Het motief om georganiseerd te zijn in een provinciale bond is, dat daardoor een beter en persoonlijk contact mogelijk is met de aangesloten koren. Bovendien vinden alle activiteiten die georganiseerd worden plaats in uw omgeving: de provincie Noord-Holland. Ook de jaarvergaderingen worden centraal gehouden, zodat u betrokken kunt zijn bij het bondsgebeuren. Inspraak en ideeën van de koren spelen een belangrijke rol in het bondsbeleid. Door bij een provinciale bond aangesloten te zijn leert u de koren uit uw omgeving beter kennen en onze ervaring is, dat koorleden meer interesse hebben voor de koren die ze van naam kennen, dan bijv. voor een koor uit een ander deel van het land. Ook samenwerking bij een concert is leuk en goed te regelen. Een overzicht van de aangesloten ledenkoren en de emailadressen van de betreffende secretariaten, een overzicht van de activiteiten van de bond en, indien opgegeven: concertdata van de aangesloten koren kunt u vinden op onze website.

Doelstelling


Het doel van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland is het bevorderen van de amateur koorzang in het algemeen en die van de aangesloten koren in het bijzonder, waarbij het streekeigene de volle aandacht zal hebben. De bond tracht dit doel te bereiken door

Het houden van vergaderingen om de belangen van de aangesloten koren te bespreken;

Het organiseren of medewerking verlenen van/aan concoursen, zangersfeesten, concerten voor de aangesloten koren en voor de bij andere bonden/organisaties aangesloten koren;

Het organiseren van/medewerking verlenen aan vormingsdagen en/of cursussen op koorzang- en bestuurlijk gebied;

Het verlenen van medewerking bij het aanleggen van een lijst van juryleden voor de onder 2 van dit artikel vermelde koorzangactiviteiten;

De materiële belangen van de bij de bond aangesloten koren onderling te stimuleren;

Zich aan te sluiten bij overkoepelende organisaties, teneinde samenwerking met andere regionale-, provinciale- en landelijke zangersbonden te bewerkstelligen;

Andere wettige middelen, die voor het doel van de bond bevorderlijk kunnen zijn.

Koornetwerk Nederland (www.koornetwerk.nl)

Koornetwerk is een vereniging, gevestigd in Utrecht. Leden van de vereniging kunnen zijn die verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid) en stichtingen die zich – zonder winstoogmerk landelijk en/of regionaal bezighouden met het bevorderen van de koorzang in Nederland, hetzij als bond van aangesloten koren, hetzij op andere wijze. Een lid wordt geacht in voldoende mate een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de collectieve doelen van de vereniging, hetgeen nader is uitgewerkt in een reglement.

Koornetwerk Nederland kent een dagelijks en algemeen bestuur en bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven bestuursleden. Het hecht waarde aan diversiteit bij de samenstelling van het bestuur; bestuursleden kunnen vanuit de korenwereld zelf komen maar ook van daar buiten. De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuursleden en beslist op voordracht van het bestuur over de toelating tot lidmaatschap van de vereniging.

De Bond van Zangkoren in Noord-Holland maakt deel uit van Koornetwerk Nederland, waarbij onder andere ook de Koninklijke Christelijke Zangersbond KCZB, Koninklijke Bond voor Zang- en Oratoriumverenigingen KBZON, Koninklijk Nederlands Zangersverbond KNZV, Bond voor Smart en Levensliederen BVSL, Shanty Nederland SN, Vereniging Toonkunst Nederland VTN, Landelijke Organiscatie van Ouderenkoren LOVOK, Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek BALK, Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland BCGZN, Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging NSGV, Bond van Zangkoren in Friesland BvZ-Fr, Bond van Koren in Drenthe BvK-Dr, Regionale Zangersbond Zuid/West Nederland RZZN en Bond van Koren in de provincie Groningen BvK-Gr ook zijn aangesloten.

Koornetwerk Nederland is opgericht als Vereniging Nederlandse Koren Organisaties (VNK) op dertig juni 1982. De wijziging van naam en zetel is via de notaris verleden op drie november 2017. De huidige statuten zijn van 13 februari 2018.

Statuten

Sinds juli 1979 is het bestaande verenigingsrecht van kracht, hetgeen betekent dat uw koor aangepaste statuten zal moeten hebben. Er zijn gemeenten die zelfs notarieel vastgelegde statuten eisen, wil een vereniging in aanmerking komen voor subsidie. Maar ook om andere redenen is het verstandig om goede statuten voor het koor te hebben. U kunt bij de bond model-statuten verkrijgen, die notarieel goedgekeurd zijn. We kunnen u eventueel adviseren, indien deze statuten op enkele onderdelen bijgesteld moeten worden.

Andere voordelen van een bondslidmaatschap zijn:

Deelname aan zeer voordelig Bumacontract
Een zeer belangrijk voordeel van het lidmaatschap is het contract, dat de Bond via Koornetwerk Nederland heeft afgesloten met het B.U.M.A. (Bureau voor Muziek- Auteursrecht). Deze Buma-bijdrage, welke jaarlijks per koorlid wordt berekend, dient ter betaling van de auteursrechten van de componisten, tekstdichters en arrangeurs, die geheven worden op de uitvoeringen van alle muziek, teksten of bewerkingen die gemaakt zijn door personen, die minder dan 70 jaar geleden overleden zijn. Als lid van de bond mag u zoveel uitvoeringen en concerten geven als u wilt, u behoeft daar geen extra premie voor te betalen. Voor alle duidelijkheid: ook als een koor alleen slechts repeteert dient het premie aan het B.U.M.A. af te dragen. Niet aangesloten koren moeten zelf een rechtstreeks contract met het B.U.M.A. afsluiten. Behalve de moeite die het een koorbestuur kost, kunnen er bij dit contract maximaal drie concerten per jaar worden gegeven. De kosten voor niet aangesloten koren zijn aanzienlijk hoger dan voor aangesloten koren.

Twee keer per jaar ontvangen de leden een nieuwsbrief waarin informatie gegeven wordt over allerlei algemene zaken, omdat blijkt dat nieuwe koorbestuursleden vaak niet op de hoogte zijn van allerlei algemene zaken en de faciliteiten die een bondslidmaatschap de aangesloten koren biedt. Ook de activiteiten, workshops of ander nieuws worden hierin vermeld.

Dus, in het kort gezegd:
Wanneer u lid bent van onze bond, kunt u tegen gereduceerde prijs aan de georganiseerde manifestaties deelnemen en de kosten van het lidmaatschap weer terug verdienen (er van uitgaande dat u in ieder geval uw verplichte Buma-premie betaalt).

Als daarbij ook de service, zoals bijvoorbeeld het aanbod van diverse workshops, verzekeringen, de gratis informatiebulletins en de activiteiten die “dicht bij huis” worden georganiseerd, in acht wordt genomen, is het wel duidelijk dat een lidmaatschap van de Bond van Zangkoren in Noord-Holland alleen maar voordelen biedt.

Tenslotte het financiële gedeelte:
De bondscontributie (inclusief de contributie voor Koornetwerk Nederland en de BUMApremie) bedraagt:

€ 6.00 per koorlid van koren of zanggroepen (leeftijd van 18 jaar en ouder)

€ 5.50 per koorlid van jongerenkoren (leeftijd van 14 tot 21 jaar)

€ 3.00 per koorlid van kinderkoren (leeftijd tot 14 jaar)