FEMU


Additioneel kopiëren

Deze licentie wordt sinds 2016 geïnd door FEMU (Federatie van Muziekuitgeverijen). Rechtsvoorgangers van FEMU waren Musi©opy (tot 2011) en Stemra (van 2011 tot 2016).

website: http://femu.nl

Let wel: dit copyright geldt óók voor door muziekuitgeverijen uitgegeven ‘rechtenvrije’ muziek van componisten die al langer dan 70 jaar geleden overleden zijn.

FEMU: additioneel kopiëren van bladmuziek, digitaal gebruik en publicatie van songteksten

Wil een koor incidenteel een fotokopie kunnen maken van legaal aangeschafte bladmuziek, of bladmuziek en songteksten in digitale vorm gebruiken, dan kan het daarvoor rechtstreeks bij FEMU een licentie afsluiten.

De BvZ-NH  adviseert elk koor goed na te gaan of het een FEMU-licentie nodig heeft.

Dat is alleen het geval als:

  1. het koor incidenteel een vervangende kopie maakt van bladmuziek.
  2. de bladmuziek van een tablet wil lezen,
  3. bladmuziek digitaal wil beheren en/of songteksten wil publiceren.

Doet een koor dat allemaal niet dan heeft het ook geen FEMU-licentie nodig. Als een koor bladmuziek digitaal heeft gekocht, is dat normaal gesproken inclusief digitaal gebruik en is dat onderdeel dus ook gedekt.


  • Als het om handhaving van de aan haar toevertrouwde rechten gaat, geldt dat FEMU in principe openbare optredens mag bezoeken (zoals ieder ander).
  • Maar er is in principe geen verplichting voor verenigingen om FEMU binnen te laten (behoudens de normale privaatrechtelijke handhavingsbevoegdheden via de rechter in geval van aanname van inbreuk).
  • FEMU beschikt niet over (bijzondere) opsporingsbevoegdheden.
  • Koren hebben ook geen wettelijke informatieverplichting jegens FEMU.

In dit kader is het echter belangrijk om u te realiseren dat de Femu-Regeling Additioneel Kopiëren algemene voorwaarden omvat en een aantal bepalingen daarvan zijn strikter dan waartoe verenigingen op grond van de wet zijn verplicht.

Er staat bijvoorbeeld in dat FEMU bevoegd is om optredens te bezoeken. Als je akkoord gaat met de (algemene voorwaarden van de) ‘Regeling Additioneel Kopiëren’ stem je in met deze bepaling en moet je FEMU dus wel binnenlaten.

FEMU is niet bevoegd om boetes op te leggen. Maar zij kan wel schadevergoeding vorderen ter hoogte van ‘daadwerkelijk’ geleden schade indien sprake is van auteursrechtinbreuk. Dit kan soms (door gebruikers van auteursrechtelijk beschermde werken die geen toestemming hebben verkregen) aanvoelen als een boete. Meestal wordt de hoogte van de schadevergoeding gekoppeld aan de misgelopen licentievergoeding, dat wil zeggen het bedrag dat men aan FEMU zou hebben moeten betalen indien vooraf toestemming zou zijn gevraagd. Waarschijnlijk zal het schadevergoedingsbedrag het bedrag zijn dat betaald moet worden (al dan niet met een percentuele verhoging) indien men per geval toestemming zou hebben gevraagd (een doorlopende “collectieve” regeling bevat meestal lagere licentievergoedingen i.v.m. bepaalde kortingen).

Let op: de FEMU-licentie is niet wettelijk verplicht en uitsluitend afhankelijk van hoe een individueel koor handelt. Dat is anders dan de wettelijk verplichte BUMA-licentie. Voor alle koren die lid zijn van de BvZ-NH is de premie voor de BUMA-licentie in de BvZ-NH-contributie opgenomen, en dus geregeld.