Currently Browsing: Activiteiten van de bond

Corona : activiteiten annuleren als gevolg van een overheidsmaatregel, wat zijn de gevolgen?

bronvermelding: Koornetwerk Nederland, zie link onder aan deze pagina De overheid heeft maatregelen afgekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze (en wellicht nog in een later stadium te nemen) maatregelen hebben ook gevolgen voor de evenementen en andere activiteiten van uw koor- of muziekvereniging. De maatregelen die de overheid heeft genomen, zult u moeten opvolgen. Het niet-nakomen van deze maatregelen heeft niet alleen jegens de overheid en maatschappij gevolgen, maar kan ook tot aansprakelijkheid van uw vereniging/het bestuur leiden indien het niet-nakomen van deze regels tot schade zou leiden. Welke gevolgen heeft het annuleren van een activiteit voor de verschillende overeenkomsten die u bent aangegaan? Hierna zal worden toegelicht wat de gevolgen kunnen zijn in de relatie tot de locatie die ter beschikking is gesteld, in de relatie tot degene die een kaartje heeft gekocht voor het bijwonen van uw activiteit en in relatie tot degene die in opdracht van en in samenwerking met u werkzaamheden zou verrichten. Overeenkomst met locatie In het geval een evenement wordt geannuleerd door degene die het evenement organiseert, gelden in beginsel de annuleringsvoorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst dan wel in de hierop van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Dat betekent in veel gevallen dat er een (deel van de) overeengekomen vergoeding zal moeten worden betaald aan de locatie. Indien de locatie aan uw vereniging laat weten dat de locatie niet ter beschikking wordt gesteld vanwege de overheidsmaatregelen geeft de locatie daarmee aan dat zij de overeenkomst niet zal nakomen en bent u niet gehouden de overeengekomen tegenprestatie te voldoen. In het geval de locatie die beslissing bij uw vereniging laat en de locatie uw vereniging houdt aan de verplichting om een vergoeding te betalen, zou uw vereniging een beroep kunnen doen op overmacht. In sommige gevallen wordt in de overeenkomst of voorwaarden bepaald in welke gevallen er wel of niet...

Bestuurswisselingen Bond van Zangkoren-Nh

Op de algemene ledenvergadering van 23 maart j.l hebben er wijzigingen binnen het bestuur van de Bond van Zangkoren in Nh plaatsgevonden. Twee nieuwe bestuursleden hebben in het bestuur plaatsgenomen, Margreet Bosch en Marlies van Seggern. Van harte welkom, de Bond is bijzonder blij met deze versterking van het bestuur. Verder hebben Maud Oosterbeek en Giena Wezelman de Bond verlaten, zij waren de “PR commissie”  van de Bond  en als laatste zijn Jack Groot en Greetje Luif-Krul afgetreden als respectievelijk penningmeester en voorzitter van de Bond van Zangkoren in Nh. De Bond van Zangkoren is de afgetreden leden bijzonder erkentelijk voor de geweldige inzet over de vele afgelopen jaren. Het bestuur zal jullie kennis en ervaring missen! Als nieuwe voorzitter is gekozen: Koos Remmé en bestuurslid Trees Burgman heeft de functie van penningmeester op zich genomen. Wij wensen jullie hiermee veel succes. Jack Groot, Greetje Luif-Krul en Maud Oosterbeek. Giena Wezelman is op de foto afwezig....